Poland

Poland

Poland Gobierno - Tramite Digitales, Informacion, Formularios en Linea y Consultas
Gobierno de Poland
Poland - Polska
Idioma oficial: Polish
Gobierno Nacional
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - President de the Republic de Poland
Biuro Bezpieczenstwa Narodowego (BBN) - Nacional Security Bureau
Sejm - Sejm
Senat - Senado
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow - Office de the Prime Ministro
Urzad Zamówien Publicznych (UZP) - Office de Public Procurement
Ministrostwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ministerio de Agriculture y Rural Development
Agencja Rynku Rolnego (ARR) - Agency for Agricultural Market
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Agency de Restructuring y Modernization de Agriculture
Ministrostwo Kultury - Ministerio de Culture
Instytut Kultury - Instituto de Culture
Ministrostwo Gospodarki - Ministerio de Economy
Agencja Techniki i Technologii (ATT) - Technology Agency
Osrodek Studiów Wschodnich (OSW) - Centre for Eastern Studies
Komitet Badan Naukowych (KBN) - Committee for Scientific Research
Ministrostwo Srodowiska - Ministerio de Ambiente
Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska - State Inspection de Enviromental Protection
Krajowy Zarzad Parków Narodowych (KZPN) - Nacional Parks Administration
Instytut Ochrony Srodowiska (IOS) - Instituto de Ambienteal Protection
Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych (IETU) - Instituto for Ecology de Industrial Areas
Panstwowy Instytut Geologiczny (PIG) - State Geological Instituto
Instytut Gospodarki Odpadami (IGO) - Instituto de Waste Management
Ministrostwo Finansów - Ministerio de Finance
Ministrostwo Spraw Zagranicznych - Ministerio de Foreign Affairs
Ministrostwo Zdrowia - Ministerio de Salud
Biuro ds. Narkomanii - Bureau for Drug Addiction
Krajowe Biuro ds. Zapobiegania AIDS - Nacional Bureau for AIDS Prevention
Panstwowy Zaklad Higieny (PZH) - State Instituto de Hygiene
Ministrostwo Spraw Wewnetrznych i Administracji - Ministerio de Internal Affairs y Administration
Komenda Glówna Policji (KGP) - General Command de the Police
Komenda Glówna Panstwowej Strazy Pozarnej (KGPSP) - General Command de the State Fire Service
Ministrostwo Sprawiedliwosci - Ministerio de Justice
Ministrostwo Pracy i Polityki Spolecznej - Ministerio de Labour y Social Policy
Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) - Central Instituto de Labour Protection
Ministrostwo Obrony Narodowej - Ministerio de Nacional Defence
Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej - Air y Air Defence Forces
Marynarka Wojenna - Navy
Ministrostwo Edukacji Narodowej i Sportu - Ministerio de Nacional Education y Sport
Ministrostwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Ministerio de Transport y Maritime Economy
Glówny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego (GILC) - General Inspectorate de Civil Aviation
Ministrostwo Skarbu Panstwa - Ministerio de Treasury
Urzad Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) - Office de the Committee for European Integration
Glówny Urzad Statystyczny (GUS) - Central Statistical Office
Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM) - Housing y Urban Development Office
Urzad Dozoru Technicznego (UDT) - Technical Inspection Office
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow (UOKiK) - Competition y Consumer Protection Office
Urzad Patentowy (UP) - Patent Office
Panstwowa Agencja Atomistyki (PAA) - State Atomic Energy Agency
Polska Agencja Prasowa (PAP) - Polish Press Agency
Centrum Badania Opini Spolecznej (CBOS) - Public Opinion Research Centre
Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki - Computer Science y Communication Coordination Consejo
Polska Akademia Nauk (PAN) - Polish Academy de Sciences
Narodowy Bank Polski (NBP) - Nacional Bank de Poland
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) - Supreme Chamber de Control
Trybunal Konstytucyjny - Constitutional Tribunal
Sad Najwyzszy - Supreme Court
Embajadas y Consulados
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Austria - Embajada de Poland en Vienna, Austria
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu, Kanada - Consulate General de Poland en Montreal, Canada
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie, Kanada - Embajada de Poland en Ottawa, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Kanada - Consulate General de Poland en Toronto, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver, Kanada - Consulate General de Poland en Vancouver, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Republika Czeska - Consulate General de Poland en Ostrava, Czech Republic
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze, Dania - Embajada de Poland en Copenhagen, Denmark
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie, Francja - Consulate General de Poland en Lyon, France
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryzu, Francja - Embajada de Poland en Paris, France
Polish Nacional Tourist Office en Paris, France
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu, Francja - Consulate General de Poland en Strasbourg, France
Polish Nacional Tourist Office en Berlin, Germany
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Niemcy - Embajada de Poland en Berlin, Germany
Wydzial Konsularny - Consular Section
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Instytut Polski w Düsseldorfie, Niemcy - Polish Instituto en Dusseldorf, Germany
Instytut Polski w Lipsku, Niemcy - Polish Instituto en Leipzig, Germany
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulate General de Poland en Edinburgh, Great Britain y Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kidderminster, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulate de Poland en Kidderminster, Great Britain y Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Embajada de Poland en London, Great Britain y Northern Ireland
Polish Nacional Tourist Office en London, Great Britain y Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Sheffield, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulate de Poland en Sheffield, Great Britain y Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie, Irlandia - Embajada de Poland en Dublin, Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Avivie, Izrael - Embajada de Poland en Tel Aviv, Israel
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Wlochy - Embajada de Poland en Rome, Italy
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Polish Nacional Tourist Office en Amsterdam, Netherlands
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, Niderlandy - Embajada de Poland en The Hague, Netherlands
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie, Rumunia - Embajada de Poland en Bucharest, Romania
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, Federacja Rosyjska - Embajada de Poland en Moscow, Russian Federation
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratyslawie, Slowacja - Embajada de Poland en Bratislava, Slovakia
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie, Szwecja - Embajada de Poland en Stockholm, Sweden
Instytut Polski w Sztokholmie, Szwecja - Polish Instituto en Stockholm, Sweden
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze, Turcja - Embajada de Poland en Ankara, Turkey
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Ukraina - Embajada de Poland en Kiev, Ukraine
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulate General de Poland en Chicago, United States de America
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulate General de Poland en Los Angeles, United States de America
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Polish Nacional Tourist Office en New York, United States de America
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone Ameryki - Embajada de Poland en Washington, United States de America
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy w Nowym Jorku - Economic y Commercial Section en New York
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Genewie - Permanente Mision de Poland to the United Nations en Geneva
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Nowym Jorku - Permanente Mision de Poland to the United Nations en New York
Partidos Politicos
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - Democratic Left Alliance
Klub Parlamentarny - Group en the Parliament
Unia Pracy (UP) - Labour Union
Platforma Obywatelska (PO) - Citizens' Platfrom
Stowarzyszenie "Mlodzi Demokraci" (MD) - Association "Young Democrats"
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - Self-Defence de the Polish Republic
Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) - Law y Justice
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - Polish Peasants Party
Klub Parlamentarny - Group en the Parliament
Liga Polskich Rodzin (LPR) - Polish Family League
Unia Wolnosci (UW) - Freedom Union
Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (ZChN) - Christian-Nacional Union
Unia Polityki Realnej (UPR) - Real Politics Union
Alternatywa - Partia Pracy
Konfederacja Polski Niepodleglej (KPN) - Confederation for an Independent Poland
Otras organizaciones
Panstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) - State Agency de Foreign Investment
Poland Telefonos - Busquedas de Telefonos por Nombre y Apellidos. Directorio de paginas amarillas y blancas con numeros telefonicos y direcciones de personas y empresas. Tambien contiene una lista de los prefijos por ciudades y provincias.
Gobierno - Informacion General del pais -
Gobierno. Presidentes y Ministros - Formularios, Tramites y Consultas
Elecciones - Informacion de las Ultimas Votaciones
Mapas Videos Referencias
Seguros Aseguradoras Nacionales
Codigos y numeros de telefono
Poland 2018